facebooktwitter-bird-logo-shape-in-a-squaregoogleinstagram

JV TURİZM GIDA VE İNŞAAT TİC. LTD. ŞTİ.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile JV TURİZM GIDA VE İNŞAAT TİC. LTD. ŞTİ. (‘’Şirket’’) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, siz değerli müşterilerimizi KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde bilgilendirmek isteriz.

KVKK Kapsamında kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu kapsamda Kişisel Veri tanımı Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.

2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebepleri

Kişisel Verileriniz, Şirket ile yaptığınız işlemlerle bağlantılı olarak ve aşağıda Bölüm 4’te belirtilen amaç ve kapsamda, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı ve elektronik şekilde ve aşağıdaki yöntemler ve Şirket’in anlaşmalı olduğu üçüncü kişiler vasıtasıyla toplanmaktadır.

KVKK Kapsamında kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu kapsamda Kişisel Veri tanımı Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.

Açık rızanızın bulunması,
Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olarak kişisel veri işlenmesi,
Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için zorunlu olması,
İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve
Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması.

3. Toplanan Kişisel Verileriniz

Sizlerden topladığımız Kişisel Veriler aşağıda Bölüm 4'te belirttiğimiz işleme amaçlarıyla orantılı olarak işlediğimiz verilerinizdir.

4. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Şirket faaliyetlerinin icra edilebilmesi kapsamında müşterilerin üye kayıt işlemlerinin yerine getirilmesi ve bu üyeliklerine istinaden karşılama e-postası gönderilmesi (kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlem bilgisi) (Hukuki sebep: Sözleşmenin kurulması ve ifası)

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi kapsamında müşterilere satış işlemi sonrası fatura kesilmesi, vergisel ve diğer kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi (kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlem bilgisi, finansal bilgiler) (Hukuki sebep: Kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası)

Covid-19 pandemisi sebebiyle konaklama hizmetinin resmi makamlar nezdinde öngörülen sağlık koşulları çerçevesinde sunulması, konaklama yerlerine yönelik sağlık süreçlerinin yürütülmesi (kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan Hayat Eve Sığar (HES) kodunu içeren sağlık bilgileri, müşteri işlem bilgisi), (Hukuki sebep: Açık rıza, kanunlarda açıkça öngörülmesi, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi)

Konaklama yerinin sahibi konumundaki ilan veren sıfatına haiz iş ortaklarımız ile konaklama hizmetinden faydalanılması ve hizmetin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi (kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, sağlık bilgileri, müşteri işlem bilgisi, medeni hali, aile fertlerine ilişkin bilgiler - çocuk sayısı ve/veya yaşları), (Hukuki sebep: Açık rıza, sözleşmenin kurulması ve ifası, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi)

Reklam/kampanya/promosyon ve hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi kapsamında elektronik ticari iletilerin (sizlere hizmet reklamı, kampanya, avantajlar ve faydaların sunulması, SMS, e-posta, veya diğer şekillerde) gönderiminin sağlanması (kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlem bilgisi), (Hukuki sebep: Açık rıza) Hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi kapsamında geçmişe yönelik hizmet satınalma eğilimlerinin analiz edilerek özelleştirilmiş pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve icrasının yönetimi (kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlem bilgisi) (Hukuki sebep: Açık rıza)

Hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesine yönelik olarak Şirket e-bülten gönderiminin sağlanması (kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlem bilgisi) (Hukuki sebep: Açık rıza)

Hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi kapsamında internet sitesi üzerinden hizmet almayan üyelerin siteye geri çağrılma faaliyetlerinin sağlanması (kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi) (Hukuki sebep: Açık rıza) Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin CRM ve benzeri müşteri programları vasıtasıyla yürütülmesi ve bu kapsamda müşterilerin internet sitesi üzerinden gerçekleştirdikleri üyelik ve alışverişlerin, sözlü veya yazılı olarak ilettikleri talep/şikayetlerinin takibinin sağlanması (kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi) (Hukuki sebep: Sözleşmenin kurulması ve ifası, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması)

Müşterilerin şikâyet süreçlerinin hukuki platformlarda yürütülmesi kapsamında hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi (kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlem bilgisi, hukuki işlem bilgisi) (Hukuki sebep: Sözleşmenin kurulması ve ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması)

Yasal yükümlülüklerin ve idari yetkili kurumların taleplerinin yerine getirilmesi bağlamında yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi (kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fiziksel mekân güvenliği bilgisi, müşteri işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, görsel ve işitsel kayıtlar, hukuki işlem bilgisi) (Hukuki sebep: Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için zorunlu olması)

Online mecralarda bilişim güvenliğin sağlanması, internet ortamında yasal olmayan erişimlerin engellemesi (kimlik bilgisi, lokasyon bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, cihaz mac bilgisi, ağ bilgisi, cihaz bilgisi) (Hukuki sebep: Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması)

5. Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından, açık rızanıza binaen veya hukuken izin verilen diğer hallerde (ve Madde 4’te belirtilen amaçlar çerçevesinde) yurt içinde ve yurt dışında;

Yukarıda yer verilen veri işleme amaçları doğrultusunda makul olarak gerekli görülen (güvenlik, yazılım, hukuk ve vergi benzeri alanlarda destek ve danışmanlık alınan) gerçek veya tüzel kişilere,
Şirket’in faaliyetleri ile ilgili yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında sair alanlarda (SMS ve e-posta gönderimi, e-fatura, e-arşiv hizmeti, çağrı merkezi, CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi), müşteri hizmetleri, mesajlaşma hizmetleri sunan mobil altyapılar, reklam ve bulut bilişim, yedekleme, yazılım desteği veren firmalar ve benzeri) destek veren üçüncü kişilere,
Şirket’in faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla ticari ilişki kurulan ve ilan veren sıfatına haiz gerçek veya tüzel kişi iş ortaklarına,
Hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlar ile resmi kamu kurum ve kuruluşlarına, talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine,
Şirket’in veya kişisel verileri aktardığımız kişilerin, kişisel verileri açıklama hakkı veya yükümlülüğü bulunması veya kişisel verileri açıklamasına kanunen izin verilmesi veya zorunlu tutulması durumunda

6. Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Şirket,

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek
Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak

amacıyla veri işleme faaliyetlerini yürütürken uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür.

Kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması önem taşımaktadır. Herhangi bir bilginin yanlış olması veya güncel olmaması halinde, Şirket ile derhal iletişime geçme hak ve yükümlülüğünüz bulunmaktadır. Şirket söz konusu bilgiyi düzeltecek, güncelleyecek, silecek veya kaldıracaktır.

7. Haklarınız

Şirket tarafından verilerinizin işlendiği ve Şirket’in verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde kişisel verileriniz bakımından KVKK 11. maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahipsiniz:

Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını ve bunların amaçlara uygun kullanıp kullanmadığını öğrenme,
Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu üçüncü kişileri öğrenme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin 30 (otuz) gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme.

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi aşağıda verilen e-posta veya KEP adresimize, tarafınızca Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (kimliğinizi tespit edici belgeleri ekleyerek) veya yine aşağıda yer alan posta adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve bu yetkinin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerinizi içermesi gerekmektedir.

Şirket başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde (bir maliyeti olmaması halinde) ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek olan tarifedeki ücret alınabilir. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.

Veri Sorumlusu: JV TURİZM GIDA VE İNŞAAT TİC. LTD. ŞTİ.
Posta adresi: Altındağ Mah. 168. Sk. Süleyman Kilit Apt. B Blok. No: 23/1 İç Kapı No:102 Muratpaşa / ANTALYA
E- posta adresi: info@villaalem.com
KEP adresi: jvturizm@hs01.kep.tr

Lütfen İletişime Geçmek İstediğiniz Müşteri Temsilcisini Seçiniz
  • KARŞILAŞTIR 0
  • GÖSTER
REZERVASYON OLUŞTUR
Tarihler Uygundur
Giriş Saati :Çıkış Saati :
REZERVASYON YAP
Müsait
Dolu
Ödeme Bekliyor
Giriş-Çıkış